law_6-compressor

A HORVÁTH S. ATTILA ÜGYVÉDI IRODA EGY TRANZAKCIÓS ÜGYVÉDI IRODA

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda üzemelteti az ügyvédekre vonatkozó mindenkori jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://www.bpugyvedikamara.hu/ honlapon találhatóak.

Az Iroda folyamatosan arra törekszik, hogy ügyfelei igényeinek a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen. Ennek köszönhetően hosszú múltra visszatekintő szakmai együttműködést sikerült kiépíteni olyan kereskedelmi bankokkal, üzleti vállalkozásokkal, gazdasági társaságokkal és más intézményekkel, amelyek gyakorlati tapasztalatot és olykor a hagyományostól eltérő innovatív megoldásokat várnak a képviseletükben eljáró ügyvédi irodáktól.

Az Iroda jogászai több mint húsz éves hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek vezető magyarországi pénzügyi intézmények és pénzügyi, valamint szakmai befektetők részére nyújtott jogi tanácsadásban, széleskörű jártasságot szerezve a magyar és nemzetközi jog különböző területein. Tapasztalataink lehetővé tették az igényelhető szolgáltatások körének és minőségének folyamatos növelését egyedi struktúrák kialakítása, és a releváns ügyfél igényeihez mérten kialakított jogi stratégia kialakítása terén.

Az Iroda profiljába az utóbbi évek fejleményeként – a polgári, társasági és kereskedelmi jog hagyományos területei mellett – nagymértékben beépültek határon átnyúló és magyar jogon alapuló finanszírozási, projektfinanszírozási, restrukturálási, ingatlan és M&A tranzakciók is, támaszkodva jogászaink speciális ismereteire és számos sikeres megbízás teljesítésével bizonyított tapasztalataira.

SZAKMAI GYAKORLATUNK

FELELŐSSÉG

A megbízások kapcsán kijelölünk egy vezető ügyvédet aki elsődleges felelősséggel bír a megbízó képviseletének ellátásáért, melynek keretében a megbízó képviselői is elsődlegesen hozzá fordulhatnak utasításaikkal, kérdéseikkel és problémáikkal. Amennyiben szükségesnek tartjuk annak érdekében, hogy a megbízó képviseletében a lehető leghatékonyabban és költségkímélő módon járjunk el, az Iroda jogosult velünk együtt tevékenykedő más ügyvédet vagy ügyvédjelöltet is bevonni a megbízás ellátásába.

FELÜGYELET

Megerősítjük, hogy az Iroda belső munkaszervezésének köszönhetően a megbízó részére végzett minden munkát a vezető ügyvéd felügyeli, aki a csapat többi tagjának munkája tekintetében is végső felelősséggel tartozik. Mindent megteszünk azért, hogy ne következzen be változás az ügyben eljáró munkatársaink személyében, de esetenként ez – a munka minőségének és gyorsaságának érintetlenül hagyása mellett – elkerülhetetlen a feladatok hatékony ellátása érdekében. Az ilyen személycseréről értesítjük a megbízót, kitérve az azt szükségessé tevő körülményekre is.

KAPCSOLATTARTÁS

A jogi feladatok hatékony ellátása érdekében rendszeres telefonos egyeztetést tartunk a megbízó és csapatunk szenior tagjai között. Valamennyi dokumentum tervezetet a csapat szenior tagjai készítik, vagy ellenőrzik. Továbbá, – külön költségek felszámítása nélkül -, heti rendszerességgel írásbeli státusz-jelentést juttatunk el kérésre valamennyi fél részére az ügy állásáról és az elvégzett munkáról az óradíj elszámolásos munkadíj elemek tekintetében.

DÍJAZÁS

Általánosságban az Iroda díjazása óradíj alapú, vagyis külön fix vagy maximált díjmegállapodás hiányában a megbízás ellátásához kapcsolódó díj számlázása az eljáró ügyvédek, ügyvédjelöltek és egyéb jogi munkatársak által a munkával ténylegesen eltöltött időn alapul. Az ügyvédek és munkatársaink óradíja tapasztalati hátterükre, elméleti illetve gyakorlati ismereteikre, szakmai képzettségükre tekintettel került megállapításra.

Szakember Óradíj
Ügyvéd € 200-300
Ügyvédjelölt € 125-180
Jogászgyakornok, jogi munkatárs € 50

SZÁMLÁZÁS

Számláinkat általában rendszeresen bocsátjuk ki, azzal, hogy ha a tranzakció várhatóan rövid idő alatt lebonyolításra kerül, akkor megegyezés köthető atekintetben, hogy csak a zárás (dokumentáció aláírása) után bocsátunk ki számlát. Mindenesetre rendszerint fenntartjuk a jogot, hogy minden naptári hónap végén vagy az általunk kifizetett vagy létrejött költségek felmerülését követően közvetlenül az ilyen költségekről számlát bocsátunk ki.

JOGI VÉDELEM

A megbízás ellátása keretében a megbízóknak nyújtott tanácsunk, illetve a rendelkezésükre bocsátott és általunk készített dokumentumok és tervezetek az Iroda szellemi tulajdonát képezik, és mint olyan, szerzői jogi védelem alatt állnak. Az általunk a megbízó részére átadott dokumentumok kizárólag a megbízás ellátásához kapcsolódóan használhatóak fel. Az Iroda által nyújtott tanács általában a megbízás egyedi tényei alapján készül és felhasználásáért kizárólag a megbízás ellátásával kapcsolatban vállalunk felelősséget. Egyúttal fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kártérítési igényt (vagyoni és nem vagyoni) illetve más szankciókat érvényesítsünk, jogsértés abbahagyására és jogsértéstől történő eltiltásra kötelezést kérjünk az illetékes hatóságtól, bíróságtól ezen tanácsok és dokumentáció jogosulatlan használata illetve harmadik személy részére történő jogosulatlan terjesztése vagy átadása esetén.

TITOKTARTÁS

Az Irodát ügyvédi titoktartási kötelezettség terheli, és ennek megfelelően bizalmasan kezelünk minden, a megbízó üzletvitelére és ügyeire vonatkozó információt (kivéve, ha jogszabályi, vagy más kötelező rendelkezés alapján kötelesek vagyunk ezen információt feltárni). A megbízó kérése alapján járunk el jogi szolgáltatásunk nyújtása tekintetében, illetve a megbízó releváns információkról (mint az Irodával kapcsolatos hirdetmények és aktuális események) és jogi újdonságokról történő tájékoztatása tekintetében. A megbízó bármikor felveheti az Irodával a kapcsolatot, és kérheti az előbbiekben felsorolt információk küldésének beszüntetését. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a megbízó részére végzett munkával kapcsolatos nem-bizalmas információkat – ellenkező érvényű utasítás hiányában –, promóciós céllal használjuk fel.

ÉRDEK-ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Esetenként felmerülhet érdek-összeférhetetlenség, például, ha más ügyfél képviseletében történő eljárás során olyan információ jut a tudomásunkra, amelynek a megbízó részére történő feltárása ellentétes lenne az irányukba fennálló kötelezettségeinkkel. Amennyiben érdek-összeférhetetlenség merül fel, haladéktalanul értesítjük a megbízót. Ilyen esetben arra kényszerülhetünk, hogy információt tartsunk vissza, vagy megbízásunkat felmondjuk.

KÜLDETÉSÜNK

Az Iroda célja, hogy átgondolt és hatékony jogi tanácsadást nyújtson ügyfelei részére, mely elsősorban a szoros ügyfélkapcsolatra és a tapasztalt magyar munkatársakból álló csapatára épül.

A jogászok szakmai jártassága lefedi a magyar és nemzetközi jog valamennyi főbb területét, ideértve a polgári jogot, a társasági jogot, a bankjogot, a projekt- és eszközfinanszírozást, a cégfelvásárlást és – egyesülést, az adósság-átstrukturálást és a fizetésképtelenséget, az ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdéseket és az EU jogot is. Úgy véljük, hogy a szakértelem, az egyes stratégiai területek kiemelt kezelése, és az elhivatottság megfelelő kombinációja az Iroda ügyfeleinek jelentős hasznára válhat, mely lehetővé teszi egy kölcsönös bizalmon alapuló hosszú távú kapcsolat kialakítását.

Küldetésünk

SZAKMAI CSOPORTOK

Az Iroda jogászai a főbb tevékenységi területekhez igazodva állandó szakmai csoportokban dolgoznak.

Az állandó szakmai csoportok mellett az ügyfelek igényeinek megfelelően kialakított egyedi projektekre a különböző szakterületek tagjaiból álló eseti csapatokat hozunk létre, mely igen gyakori a stratégiai peres eljárások és összetett tranzakciók esetén. Jelenlegi állandó szakmai csoportok a bankjogi és finanszírozási, cégfelvásárlási és egyesülési, valamint az ingatlan jogi területeken szerveződtek.

Küldetésünk

ÜGYFELEINK

Az Iroda ügyfeleinek körébe főként Magyarországon működő magyar és nemzetközi gazdasági társaságok tartoznak.

Az ügyfelek között megtalálhatjuk többek között a vezető kereskedelmi bankokat, specializálódott pénzügyi intézményeket, állami vállalatokat, költségvetési szerveket és intézményeket, elsőrangú magánszemély és szakmai befektetőket, szabályozott pénz- és tőkepiaci szereplőket, ingatlanfejlesztőket és kereskedelmi vállalkozásokat is. Emellett jogászaink rendszeres tanácsadást nyújtanak kis- és középvállalkozások, illetve nagy magyar és multinacionális konglomerátumok részére is, mind egyedi mind projektügyletek keretében. Tekintettel a hatályos kamarai szabályzatok rendelkezésére, további referenciáink megismerése érdekében kérnénk, vegyék fel közvetlenül az Irodánkkal a kapcsolatot.

Küldetésünk

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az Iroda jelenleg független ügyvédi irodaként működik. Ugyanakkor az elmúlt években több neves hazai és külföldi jogi irodával illetve ügyvéd kollégával is együttműködött, igénybe véve a partnerek szakértelmét, erősségeit annak érdekében, hogy a jelentősebb tranzakciók területén nyújtott szolgáltatásainkat továbbra is az elismert színvonalon biztosítsuk, illetve növeljük az ügyfeleink számára nyújtott jogi szolgáltatások minőségét.

ELHELYEZKEDÉS

A központi helyen, Budapest tradicionális üzleti- és jogásznegyedében található irodát a legmodernebb informatikai háttérrel láttuk el az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatás magas színvonalának biztosítása érdekében. Ami a legfontosabb: jogászaink munkáját gyakorlott és elkötelezett tranzakciós asszisztensi és titkársági stáb támogatja, igényes munkájuk már több jelentős tranzakció lebonyolítása során nélkülözhetetlennek bizonyult. Az Iroda ügyfeleinek nyújtott szolgáltatás hatékonyságát és zavartalanságát biztosítják az Irodában található tárgyaló termek, a különböző kommunikációs eszközök.

Az Iroda elhelyezkedése lehetővé teszi a Parlament, a Budapesti Ügyvédi Kamara, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Legfelsőbb Bíróság és a Fővárosi Bíróság megközelítését két percen belül. Az iroda céljára szolgáló polgári lakás belső környezete teljes körben felújításra került az eredeti patina és ragyogás visszaállítása érdekében.

Dr Horváth S. Attila

DR HORVÁTH S. ATTILA

Több mint huszonöt éves tapasztalattal rendelkezik a bank- és pénzügyek, projektfinanszírozás, vállalatfinanszírozás, cégfelvásárlás és – egyesülés, valamint a nemzetközi jog és befektetési ügyletek terén. Folyamatosan oktat kapcsolódó témákban.

Dr Subasicz Éva

DR SUBASICZ ÉVA

Dr. Subasicz Éva ismert köz- és magánjogi peres jogász, aki gyakran kapott megbízást magánszemélyektől, a közszféra szereplőitől, illetve cégektől. Számos esetben nyújtott hatékony jogi képviseletet házastársi és élettársi közös vagyon megosztási, polgári és családjogi ügyekben.

Dr Horváth István

DR HORVÁTH ISTVÁN

A fő működési területei a peres eljárások, büntetőjog, kártérítési jog, biztosítási jog és egyéb polgári jogi területek. Jelentős tanácsadási tapasztalattal rendelkezik külföldi és hazai befektetők jogi ügyleteinek lebonyolításában. Elismert Pro-Bono tevékenységet folytat évtizedek óta.

Chambers & Partners

Az általunk megkérdezettek kiemelik Horváth S. Attilát bankjogi és finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos jelentős szakértelméért.

CHAMBERS & PARTNERS 2010.

HÍREINK

  • Értékbecslés

Értékbecslő kiválasztása

2019. 02. 4.| Értékbecslő kiválasztása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kúria BH 2018.9.256 I. döntése szerint tisztességtelen az a szerződési feltétel, amely kizárólagosan az adóssal szerződő felet jogosítja fel az értékbecslő kiválasztására, a vele szerződéses kapcsolatban álló értékbecslők közül oly módon, hogy az értékbecsléssel szemben hatékony jogorvoslatot sem jogszabály, sem a szerződéses rendelkezés nem biztosít.

  • projektfinanszírozás

Biztosítási összeg a bankot mint kedvezményezettet illeti ha a zálogjoggal terhelt eszköz megsemmisül?

2019. 01. 30.| Biztosítási összeg a bankot mint kedvezményezettet illeti ha a zálogjoggal terhelt eszköz megsemmisül? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kúria BH 2018.10.284 I. döntése szerint nem tisztességtelen az a régi Ptk alapján kikötött szerződéses kikötés, amely szerint a zálogtárgy helyébe lépő biztosítási összeg kedvezményezettje a zálogjogosult

Új kúriai döntés – Tisztességtelen szerződéses rendelkezés, ha akár 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan a “mindenkori” üzletszabályzatok az irányadóak?

2019. 01. 30.| Új kúriai döntés – Tisztességtelen szerződéses rendelkezés, ha akár 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan a “mindenkori” üzletszabályzatok az irányadóak? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

BH 2018.12.341 szerint a kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint a mindenkor hatályos üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak, önmagában nem tisztességtelen szerződéses rendelkezés [1959. évi IV. tv. (rPtk.) 209. § (1) bek., 209/A. § (1) bek.; 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:103. § (3) bek.].